مجتمع مسکونی دادار

محل اجرای پروژه

شهر ماه دشت بلوار امام خمینی- بلوار گلها- نبش ششم سردر آباد

 مشخصات پروژه

۱۹۵ واحد مسکونی در ۱۰بلوک ساختمانی

زمین ۶ دانگ مجـزا

۱۰ بلوک ساختمانی

۱۹۵ واحد مسکونی